Eleccions al Consell Escolar

QUI ES POT PRESENTAR EN REPRESENTACIÓ DEL SECTOR PARES/MARES?

- Els pares, mares i/o tutors legals dels alumnes matriculats al centre.

QUIN ÉS EL CALENDARI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES I VOTACIÓ?

COM PUC PRESENTAR LA MEUA CANDIDATURA SI SÓC MARE O PARE D'UN ALUMNE DEL CENTRE?

- Haurà de completar i entregar a la Junta Electoral (o en la Secretaria del centre) en el termini establert.

- Haurà d'acompanyar el document amb una foto de carnet.